A „IX. szimfónia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegro, ma non troppo, un poco maestoso

 

A mostaniakat nem valami könnyen különböztetem meg egymástól, de a régi, nagy karmesterek stílusában erős eltéréseket lehet megfigyelni. A késői (az NBC-zenekarral fölvett) Toscanini-lemezek például többnyire gyorsak, pontosak, feszültek, ugyanakkor némileg távolságtartóak és szárazak. A Furtwängler-lemezek mind dinamikailag, mind a tempó szempontjából szélsőségesek. A d-moll szimfónia e berlini fölvételén a III. és IV. tétel szünetei és lelassulásai, a mű zárórészének hihetetlen felgyorsulása, az I. tétel megdöbbentő üstdob-fortisszimói jó példák. Ám a Furtwängler-hangzást valójában nem efféle technikai jegyek jellemzik, hanem az, ami mögöttük van: a tolmácsolás kétségbevonhatatlan biztonsága, úgyszólván szükségszerűsége. A Toscanini-fölvételeken az elkentség teljes hiánya, a tiszta hangszín, a pontos és határozott, de nem durva hangindítás szinte érzéki örömet okoz hallgatójának, s ennélfogva a hang fizikai megszólalása valamelyest önmagára vonja a figyelmet. A Furtwängler-fölvételeken a zene mintegy immaterializálódik, elindul a szellemiséggé válás útján. Az elhangzó zene valami olyasmire mutat rá, ami nem hangzik el. Ez a karmester az előadások tárgyi hitelességének fokozására irányuló erőfeszítéseket is megvetette. Nem érdekelte a múltnak az a képe, amelyet a zenetudomány alakított ki. Mi más volna a múlt – kérdezte –, mint mi magunk?

A hangverseny néha persze elég katasztrofálisan kezdődött: Furtwänglert gyakran bírálták a művek elkezdésének bonyodalmai miatt. Bizonytalan, köröző mozdulataira olykor nehezen lódult neki a zenekar; nem mindig voltak nagyon tiszta ütései (nem morzézott, ahogy ő mondta), hanem a benne élő eszményi zenei folyamatot rajzolta le taglejtéseivel. S annál figyelemreméltóbb, hogy a Furtwängler-hangzás mégiscsak jellegzetes, jól fölismerhető jelenség, amelyre a rajongó azonnal hegyezni kezdi a fülét. A hangok – és a szünetek nem kevésbé – valahogy különösen jelentőségteljesek  ennél a karmesternél.

Ez a berlini Furtwängler-fölvétel a legsötétebb tónusú IX. szimfónia, amit valaha hallottam, és a legsúlyosabb is. Az 1. tétel egyetlen jellegzetességét ragadom ki.

A tétel kezdetén mindjárt megjelenő erélyes főtémának (16–21. ütem) van egy lágy, szomorú változata is (210–215), mely nem jut el a dallam szükségszerű nyugvópontjára. (Csak az utolsó hang marad el.) Amikor – számtalan tiltakozás és megpróbáltatás után – végül rábólintunk a végzetünkre, jutalmul megkapjuk a lágy változat befejeződését, a sok hangszercsoportban egyszerre megszólaló d-t (513). Azonnyomban megkezdődik egy gyászinduló („a hős temetése”), mely néhány ütem után észrevétlenül átalakul a kezdő, akaratos főtémává, és a tétel véget ér.

Egymás után teszem föl a Furtwängler-lemezeket. Itt van a leghíresebb IX.-je, amelyet Bayreuth-ban vezényelt, ‘51-ben, és amelyet sohasem szerettem. Itt van egy ‘53-as bécsi, szép. Egy réges-régi, sercegős stockholmi, nagyon szép, de alig szól. Aztán itt az utolsó: az ‘54-es, nyárvégi luzerni, amelyet vagy 3 hónappal a halála előtt vezényelt, és amelyet csak nemrég ismertem meg. Szintén nagyon szeretem. De csupán egy van köztük: a berlini, amelyen ez az 513. ütem és a környéke ennyire szívszorító. Amikor a főtémának ez a bizonyos lágy változata tétovázva lépked lefelé a d hang felé, pici szünetekkel, és aztán megszólal, de szinte csak lehelve, a d, akkor már elfogadjuk a sorsot, már igent suttogunk rá...

És korábban – amikor nagynehezen rávesszük magunkat! A legdrámaibb rész a 301. ütemmel kezdődik. A berlini fölvételen mintha az üstdob harminckettedeié lenne a főszólam. Az ff-csúcsok robbanásaié s közöttük a folytonos kitörésé. Az üstdobpergés oly hatalmas, hogy szinte elfödi a vonós- és fúvóshangszerek hangját, s még erősödik. A gyors hangerőnövekedés után aztán mégis keményen következik be az ff-csúcs. Elfojtódó halkulás, lassabb, tovább húzódó crescendo, csúcs. Elfojtódás, észrevétlen átlendülés a holtponton, aztán még lassabb, még az iméntinél is tovább fokozódó crescendo, csúcs, elernyedés... (Furtwänglernél csak kis jelentősége van a metronómmal mérhető tempónak, a decibelben kifejezhető dinamikának. Nála – azt hiszem, még inkább, mint a többi nagy karmesternél – az összefüggő zenei folyamat megformálása számít, a tagolás, az arányok, azok a tényezők, amelyekről a partitúra alig beszél.)

Sötét és hősies előadás a berlini. A végzet elvállalása: görög héroszok munkaterve ez, hogy hírnévhez jussanak. A héroszból, írja Tatár György (1989), csak az a maradék jut az alvilágba, ami nem vált belőle halhatatlan hírűvé, eposzi tárggyá. Odüsszeusz azért nem tud ellenállni a szirének énekének, mert ők őróla magáról, az ő trójai tetteiről szólnak s méghozzá a jövő szavaival. A szirének az Íliász egy változatát éneklik:

 

mert mi tudunk mindent, mit a tágterü trójai síkon

tűrtek az argoszi és trósz küzdők isteni szóra

(Odüsszeia, XII, 190-191, Devecseri Gábor fordítása.)

 

Nietzsche hősének már nincs szüksége a hírnév által való örökkévalóságra: mindig az örök visszatérés iszonyatos vagy lelkesítő távlatát figyelembe véve cselekszik. Hőstetteit akár titokban is véghezviheti.

De hős-e Furtwängler? Ókori értelemben nem az, hiszen csak előadja Beethovent. Ha Beethoven hérosz, akkor a karmester csupán szirén, aki a hős cselekedeteinek emléket állít. De Beethoven sem hérosz. A hérosz Napóleon, akinek a zeneszerző a szirénje. Ámde Napóleon elárulja a forradalmat, s Beethoven ezért végül leveszi a nevét az Eroica címlapjáról. A III. szimfónia esetében hérosz tehát nincs is, csak csupa szirének tükröztetik a sosemvolt hősiesség visszfényét. A IX. szimfónia írásakor pedig már föl sem vetődik, hogy talán modell után is lehetne dolgozni...

Furtwängler legföljebb nietzschei hős lehetett, aki tevékenységét maradandó nyom nélkül folytatta. Zavarta a mikrofon, a hangfölvevő műterem. Legjobb lemezei – köztük ez a berlini Kilencedik is – annak a szerencsés körülménynek köszönhetik létezésüket, hogy olykor akadt valaki, aki bekapcsolt egy kezdetleges hangrögzítő készüléket. Véletlenszerűen őrződött meg egy-egy hangverseny emléke. A karmester sokszor nem is tudott a fölvételekről.

A negyvenes évek végén s az ötvenesek elején aztán rémülten hozzálátott, hogy létrehozza hangzó hagyatékát, megtanulta, hogyan kell műteremben, apródonként felvenni egy-egy tételt. Vannak ezek között is gyönyörű lemezek, mint például Schubert „Nagy” C-dúr szimfóniája, vagy a Schumann Negyedik, de azért a koncertfölvételek általában jobbak. A műtermi lemezek között még olyan is akad, ami szerintem – Furtwängler ide vagy oda – egyszerűen unalmas. (Például Mozart „Nagy” g-moll szimfóniájának ama fölvétele, amelynek egy része 1948 decemberében, másik része viszont ‘49 februárjában készült, a teljes előadást pedig valami hangmérnök hozhatta össze – szemben például ugyane mű ‘49-es, luganói élő fölvételével.)

A Furtwängler-koncert pedig afféle nietzschei hőstett volt. Arra volt szánva, hogy ne hagyjon tárgyi emléket maga után, hogy teljesen a pillanaté legyen, de egy örökké megismételhető, örökké vállalható pillanaté. Az elszálló zenei mondat végtelen komolyanvétele, jelentősége, felfokozott súlya: a Furtwängler-hangzás e híres jellegzetességei, azt hiszem, a karmester heroizmusával hozhatók összefüggésbe.