A „IX. szimfónia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale. Presto ma non troppo, 2

 

Később aztán persze minden fenekestől felfordult. Mennél többször hallgattam meg, a mű annál kérdésesebbé vált. Végül már egyáltalán nem értettem, hogy karácsonykor miként tudja elviselni az egész földgolyó ezt a végtelenül bonyolult 70 percet. Volt abban valami kínos, ahogy a jelentőségteljes arcú tévékarmester az emberi hang megszólalásakor – sose előbb – kinyitotta a szemét (a bemondó erre a körülményre jóelőre figyelmeztetett). De egy csöppet már azt is – nem kínosnak, csupán – kétségesnek éreztem, amikor a Doktor Faustus végén Adrian Leverkühn „visszaveszi” a IX. szimfóniát. Mintha némileg elkésett volna vele: mintha a maga módján talán már maga Beethoven megtette volna ezt! Szerzeményét nem helyes egyértelműen összekapcsolni az „öröm” fogalmával...

*

A d-moll szimfóniát Beethoven sokkal később írta, mint a többit: az utolsó, elvadult vonósnégyesekkel egyidőben. Ám a mű mégis hasonlít a többi szimfóniára, főleg a páratlan számúakra. Ez is hősies alkotás.

A III. („Hősi”) szimfónia 2. tétele például: temetési menet (Marcia funebre). A hős nem lázad az ellen, ami a közönséges ember számára elfogadhatatlan: a mulandóság ellen ő sosem tiltakozik. Nagysága épp abban áll, hogy igent mond rá, és szívesen áldozza föl magát a közösségért. A gyászinduló után a 3. tétel felszabadult tréfálkozása, a 4. (magyaros?) népi tánca ezért nem változtatja összefüggéstelen zagyvalékká az Eroicát. E mű zenei megértése a gondolati megértést is feltételezi. Az V. szimfónia tételszünet nélkül („attacca”) kezdődő fergeteges fináléja ugyanígy: azon alapul, hogy már az 1. tételben elfogadtuk a végzet kihívását. Az VII. szimfónia 3. tételének vidámsága és a 4. tétel őrjöngése és elragadtatása szintén azon a tragikus hőstörténeten alapul, amelyet a „görög” 2. tétel beszélt el, daktilusokban és spondeusokban. A „reménység elve” ez (E. Bloch szavával), aranykor-mítosz, gyanús és vonzó váradalmak. Unhappy beginning, happy ending. Egyszerű filozófia, de mégiscsak filozófia. Forradalmárnak való vagy szabadkőművesnek (de hiszen volt is Beethoven mindkettő). Épp ezért a III., az V., és a VII. szimfóniára többé-kevésbé ráillenék az „Örömhöz” cím. A IX.-re már inkább kevésbé mint többé. Azt hiszem, épp ebben: kétséges mivoltában rejlik kivételes nagysága.

Az akarva akart halálon alapul a hősi lét. Ennek gyötrelmes igenlése, a végzetre való rábólintás – a IX. szimfónia jókora 1. tételében mindez végérvényesen megtörténik. Ezután már csak a tagolás, a részletezés következik. Hogy tudniillik hová is vezet minket az aranykor-mítosz? Hogy melyik irányban kell menni ama Tündérország felé, amelyért a hős az életét kínálja?

A 2. tétel és a 3. is, s persze a 4. még inkább: alapjában pozitív dolgok, amelyek az 1. tétel tragédiáját valami értékállítással jutalmazzák. Válaszok ezek a hős kérésére („hadd tehessek az emberiségért valamit”). Csakhogy: csupán viszonylagos értékű válaszok, melyek utóbb rendre kétségbe vonódnak!

És ez a fontos, az egyedülálló. Közömbös, hogy miként, milyen gondolattársítások segítségével értelmezzük a 2. és 3. tételt, a döbbenetes a visszavételük, pontosabban a viszonylagossá nyilvánításuk. A 2. tétel szerintem alapvetően a (persze forradalmi) katonai megoldástól (van ott lovasság, de még üstdob-tüzérség is) jut el az idillig, a 3. – persze megintcsak szerintem – az idilltől jut el a feltétlen pozitívum küszöbéig, valami titokzatos ragyogásig.

A 4. tétel kezdetén meg már végképp senki se tudja: csakugyan „a rémület harsonái” szólalnak-e meg, s a zeneszerző csakugyan ott ül-e zongorájánál? Ám annyi bizonyos, hogy itt a mű önmagával – önmaga már eltelt részleteivel – párbeszédet folytat. Valóban előkerül az 1. tétel főtémájának kezdete, elidőzünk mellette, de végül valóban elvetjük. Ugyanígy jár a 2. tétel főtémája, majd a 3.-é is. (Közben a vájtfülű hallgató azért esetleg azt is észreveheti, hogy valaminő rokonság mégiscsak összefűzi a témákat egymással s a 92. ütemben végre felhangzó Örömóda-dallammal, amely az eddigiek összefoglalásának ígérkezik.)

Ám végül az Örömódát sem találjuk kielégítőnek! Nem valaminő eufonikai okból, nem „a széphangzás mián” emelünk kifogást ellene, s nem ezért van szükség az emberi hangra. (Ez utóbbi egyébként miért is lenne okvetlenül szebb a fuvola, a hegedű, vagy akár a Berlini Filharmonikus Zenekar hangzásánál?) Nem: az emberhangnak csak egy nyilvánvaló előnye van: az, hogy szavakat s így jelentést is rá lehet bízni. „Nicht diese Töne!”: ne elégedjünk meg a zenei hangokkal! Ne elégedjünk meg az eszményi társadalomnak, az emberiség igazi otthonának csupán zenei ábrázolásával, mert az nem kielégítő pontossággal képezi le a mindennél fontosabb eszmét. Mondjuk ki kereken –: „Alle Menschen werden Brüder”, testvér lészen minden ember! Erről van szó. A IX. szimfónia nemcsak forma, hanem tartalom is.

És talán ebből következnek a bajok. Mert az 543. és 593. ütem közötti, már többször említett kitörés, amelyben mindenki résztvesz, a teljes zenekar és kórus (a „minden ember” szövegrésznél ff dinamikai utasítással) – nem a mű vége: hátra van még vagy tíz perc!

Szabályszerű variációs tétel a 4., s a változatok e tutti után is tovább folytatódnak; ámde az öröm elillan, és megjelennek mindenféle nehezen érthető, elvont és magasztos dolgok. Először mindjárt az az 594. ütemmel kezdődő Andante maestoso, amely az embermilliók átkarolását („Seid umschlungen Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt!”) mintha kozmikus környezetbe, szinte a pascali világűrbe helyezné. Hasonlónak érzem az áhítatos Adagio ma non troppo, ma divoto részt is (627. ütem). Ezekhez bizony elég szervetlenül illeszkedik a zárórész, a rövid bevezetéssel (843) induló, vad néptánc, a Prestissimo (851). (Beethovennek régi problémája ez: már például az V. szimfónia sem tud gyorsan és szervesen befejeződni, mint hajdan egy Bach-fúga. A hosszan elhúzódó finálékat néha csupán egy árnyalat választja el attól, hogy üresen, erőszakosan harsogjanak. – Talán emiatt érzem olykor az V. szimfónia lezárását nemcsak diadalmasnak, hanem egyúttal szinte szenvedőnek, gyötrődőnek is.) Mindenesetre a IX. szimfónia nem nagyon szervesen fejeződik be, pontosabban a befejezés kollázs-szerű: a variációk élesen elkülönülnek, van hideg és van forró, van szemlélődő-áhítatos, sőt elvont, és van ellenállhatatlanul ritmikus-melodikus, van világszerű és van személyes. Az utolsó vonósnégyesek környezetében vagyunk. Még a tételvégi tánc is abbamarad egy pillanatra, s megjelenik benne négy(!) ütemnyi hűvösség, áhítat (Maestoso, 915–919). Megnyugvás, harmónia, beteljesülés élményével kétségkívül sok pontján szolgál a IX. szimfónia – de ezek a pillanatok utólag rendre átértékelődnek, vagy legalábbis viszonylagosakká válnak. A zárótétel utolsó harmadában a mű kozmikus magasságokba emelkedik, az elvontságig túlfokozódik, a variációk tematikus rokonsága egyre nehezebben áttekinthetővé, a szerkezet pedig szinte töredezetté válik, legalábbis gazdag lesz olyan hirtelen átmenetekben, amelyek roppant különnemű részeket kapcsolnak egymáshoz. Kétség ez, nem diadal, kérdés, nem válasz.